Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul


CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie
Nr. ………….. / ……………….

Partile contractante: 

Societatea SC MAGIC TRAVEL SRL cu sediul în Targu Mureş, Piata Trandafirilor nr. 3 /16,  puncte de lucru:  Targu Mures, Str Colegiului nr 1 cu intrare de pe B-dul Cetatii, tel. 0365424476/ 0744582231 e-mail: office@mtravel.ro / Reghin, str. Petru Maior nr. 50 e-mail: reghin@mtravel.ro; numar de inregistrare la Registrului Comertului din Targu Mures sub nr. J26/1502/2006, cod de inregistrare fiscala RO19056509, conturi bancare RO54BTRL02701202B66818XX – RON si  RO29BTRL02704202B66818XX – EUR deschise la Banca Transilvania Targu Mures, titulară a Licenţei de turism nr. 392/19.12.2018, pentru agentia MAGIC TRAVEL, reprezentată prin d-na  Annamaria Cont-Stoica, în calitate de administrator, posesor brevet de turism nr. 10108/2005, denumita în continuare Agentia
si 
Calatorul/ reprezentantul calatorului d-na/ dl…………………………………………….. cu domiciliul în 
……………………………………….legitimat cu C.I., seria……………., nr …………………………, CNP 
…………………………………………….., denumit in continuare calator (titular de contract), au convenit la 
încheierea prezentului contract 
1. Obiectul contractului 
1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de catre Agentie a pachetului de servicii de calatorie sau a serviciilor de calatorie asociate, înscris în bonul de comanda, voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie sau alt înscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie. 
2. Informatii precontractuale 
2.1. Înainte de semnarea prezentului contract, calatorul trebuie sa primeasca formularul cu informatiile standard (Anexa 1), precum si urmatoarele informatii: 
2.1.1. destinatia (destinatiile) calatoriei, itinerariul si perioadele sejurului, cu datele corespunzatoare si în cazul în care cazarea este inclusa, numarul de nopti incluse; 
2.1.2. mijloacele de transport si caracteristicile si acestora;
2.1.3. locatia, principalele caracteristici si, dupa caz, categoria turistica a unitatilor de cazare conform normelor din tara de destinatie; 
2.1.4. serviciile de masa oferite; 
2.1.5. vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în pretul total convenit al pachetului; 
2.1.6. denumirea comerciala si sediul social ale agentiei de turism organizatoare si, daca este cazul, ale agentiei de turism intermediare;
2.1.7. pretul total, inclusiv taxele si orice costuri suplimentare; 
2.1.8. modalitatile de plata; 
2.1.9. numarul minim de persoane, respectiv 75% din capacitatea mijlocului de transport, necesar pentru ca serviciile din pachet sa poata fi executate si termenul pentru posibila anulare din acest motiv; 
2.1.10. cerintele legate de pasaport si vize www.mae.ro; 
2.1.11. încetarea contractului oricând înainte de începerea executarii pachetului, cu plata unei penalitati de încetare corespunzatoare sau, dupa caz, a penalitatilor de încetare standardizate solicitate de Agentie; 
2.1.12. asigurarea storno sau asigurarea medicala pe perioada calatoriei. 
2.2. Informarea este considerata îndeplinita daca calatorul a primit toate informatiile de la art. 2.1. pe un suport durabil (printate sau email) 
3. Încheierea contractului 
3.1. Contractul se încheie în momentul semnarii lui de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice (e-mail, online). 
3.2. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protectia datelor cu caracter personal, este necesar ca titularul de contract sa dea o ”Declaratie de consimtamânt privind prelucrarea datelor personale”. 
3.3. Contractul înceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie înscris în documentele de calatorie. 
3.4. Informatiile privind statele pe teritoriul carora, la data încheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori când Ministerul Afacerilor Externe din Romania a formulat alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari, sunt publice si pot fi consultate accesând www.mae.ro/travel-alerts. Calatorul va încheia prezentul contract fiind informat asupra acestor informatii sau alerte. 
4. Pretul contractului si modalitati de plata 
4.1. Pretul contractului se compune din costul serviciilor de calatorie efective, comisionul Agentiei si TVA. Daca pretul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comanda, alte documente de calatorie sau pe factura. 
4.2. Modalitati de plata: la încheierea contractului se percepe un avans conform fiecarei oferte sau, dupa caz, plata integrala a contravalorii pachetului de servicii de calatorie. Platile se vor face conform datelor scadente de pe factura. 
4.3. Plata serviciilor de calatorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singura moneda, în valuta specificata în contract sau în RON la cursul de vânzare practicat de Banca Transilvania din ziua emiterii facturii, conform art. 290 alin. 2 Cod Fiscal. 
5. Drepturile si obligatiile Agentiei 
5.1. Agentia se obliga sa furnizeze calatorului toate informatiile prevazute la pct.2.1. din prezentul contract. 
5.2. Înainte de începerea executarii pachetului, Agentia îsi rezerva dreptul de a modifica în mod unilateral clauzele nesemnificative ale contractului privind pachetul de servicii de calatorie, cu excepia pretului contractului, cu informarea calatorului cu privire la modificarile efectuate, pe un suport durabil. 
5.3. În cazul în care, înainte de începerea executarii pachetului, Agentia este constrânsa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie sau nu poate îndeplini cerintele speciale ale calatorului pe care le-a acceptat, are obligatia de a informa calatorul, fara întârzieri nejustificate, pe un suport durabil, cu privire la aceste modificari si la consecintele lipsei reactiei calatorului în termenul prevazut la art. 6.2. si, dupa caz, la pachetul de substitutie oferit si pretul acestuia. 
Schimbarea locului de cazare se considera modificare semnificativa a contractului, iar Agentia va oferi cea mai apropiata varianta din locatia respectiva de o calitate echivalenta sau superioara. 
5.4. În cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie având în componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decât cea înscrisa în programul de calatorie. Pentru întârzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare si de asistenta a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare si anularii sau întârzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin HG nr. 1.912/2006. 
5.5. În cazul pachetelor de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. 
5.6. În situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz în care calatorul nu va fi despagubit în niciun mod având în vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat. 
5.7. Agentia poate modifica pretul contractului în sensul majorarii acestuia, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a nivelului taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi si aeroporturi, ori a cursului de schimb valutar relevant pentru pachetul respectiv si numai dupa trimiterea unei notificari, însotita de o justificare a cresterii respective si de modul de calcul, pe un suport durabil, cu cel pu.in 20 de zile calendaristice înainte de începerea executarii pachetului. 
5.8. Daca Agentia este constrânsa sa mareasca pretul pachetului cu mai mult de 8% din pretul total al pachetului, informeaza calatorul, pe un suport durabil, cu cel putin 20 de zile calendaristice înainte de începerea executarii pachetului. 
5.9. Agentia poate aplica o reducere a pretului, dupa încheierea contractului si înainte de începerea executarii pachetului, care sa corespunda unei scaderi a costurilor prevazute la art. 5.7., aceasta având dreptul sa deduca cheltuielile administrative efective din rambursarea datorata calatorului. La cererea calatorului, Agentia prezinta dovezi ale cheltuielilor administrative respective. 
5.10. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte semnificativa din serviciile de calatorie prevazute în contract nu poate fi executata astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de calatorie, Agentia ofera, fara costuri suplimentare pentru calator urmatoarele: 
5.10.1. servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai buna calitate decât cele specificate în contract. În cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii în aceeasi locatie, în cea mai apropiata varianta fata de cea initiala; 
5.10.2. reducerea adecvata a pretului, în cazul în care serviciile alternative propuse, au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decât cea specificata în contractul privind pachetul de servicii de calatorie; 
5.10.3. reducerea pretului si/sau la despagubiri pentru serviciile neprestate, fara a înceta contractul de servicii privind pachetul de calatorie, în cazul în care este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse; 
5.10.4. transportul retur al calatorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta cu transport echivalent, fara întârzieri nejustificate si fara costuri suplimentare. 
5.11. Agentia poate reduce corespunzator pretul pachetului pentru orice perioada în care a existat o neconfomitate constatata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de calatorie, cu exceptia cazului în care neconformitatea este imputabila calatorului. 
5.12. Agentia este raspunzatoare pentru daunele pe care le sufera calatorul ca urmare a existentei 
neconformitatii, cu exceptia cazurilor în care neconformitatea: 
5.12.1. este imputabila calatorului; 
5.12.2. este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de calatorie si este imprevizibila sau inevitabila; 
5.12.3. este provocata de cauze de forta majora sau de circumstante inevitabile si extraordinare, pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita. 
5.13. Agentia poate înceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi calatorului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, dar nu este raspunzatoare de plata unor despagubiri suplimentare, în unul din urmatoarele cazuri: 
5.13.1. numarul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numarul minim stabilit în contract, iar Agentia îl înstiinteaza, în timp util, pe calator cu privire la încetarea contractului, dar nu mai târziu de: 
- 20 de zile înainte de începerea executarii pachetului, în cazul calatoriilor care dureaza mai mult de 6 zile; 
- 7 zile înainte de începerea executarii pachetului, în cazul calatoriilor care dureaza între 2 - 6 zile; 
- 48 de ore înainte de începerea executarii pachetului, în cazul calatoriilor care dureaza mai putin de 
2 zile; 
5.13.2. nu poate executa contractul în caz de forta majora (definita în art. 7.10.) sau din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, pe care Agentia nu le poate prevedea sau evita precum si în caz de neîndeplinire a numarului minim de persoane ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii, iar Agentia înstiinteaza calatorul cu privire la încetarea contractului, fara întârziere si înainte de începerea executarii pachetului. 
5.14. În situatiile prevazute la art. 5.13., Agentia poate oferi calatorului solutii alternative, pe cât posibil echivalente calitativ, în conditii similare de transport si cazare, fara a fi însa obligata la plata unor despagubiri suplimentare sau a altor cheltuieli ce nu sunt incluse în pachet. 
5.15. Agentia are obligatia sa comunice calatorului, în scris sau prin alt suport durabil, cu cel putin 2 zile calendaristice înainte de data plecarii, urmatoarele informatii: orele programate de plecare/ întoarcere, escale si legaturi, date de contact in cazul acestea au fost modificate. 
5.16. Agentia acorda asistenta adecvata fara întârzieri nejustificate calatorului aflat în dificultate, inclusiv în circumstante inevitabile si extraordinare, în special prin: 
5.16.1. furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara; 
5.16.2. efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea calatorului în gasirea unor servicii de calatorie alternative. 
5.17. Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta în cazul în care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate în mod intentionat sau din propria neglijenta. 
Comisionul nu depaseste în niciun caz costurile efective suportate de Agentie. 
5.18. Agentia de turism organizatoare este responsabila de buna executare a serviciilor de calatorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de calatorie, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de aceasta sau de un alt furnizor de servicii de calatorie. 
5.19. În masura în care este imposibil sa se asigure întoarcerea calatorului astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de calatorie din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, Agentia suporta costul cazarii necesare, pe cât posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu depaseste 3 nopti pe calator. Daca în legislatia specifica privind drepturile pasagerilor, sunt prevazute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru întoarcerea calatorului, se aplica perioadele respective. 
5.20. În cazul în care calatorul, care a contractat un pachet de servicii de calatorie pentru care a achitat un avans nu mai achita, în termenele specificate pe factura sau în bonul de comanda, ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera încetat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate în beneficiul calatorului cu retinerea din avans a penalitatilor prevazute la art. 7. Diferenta, daca exista, se va rambursa calatorului. 
5.21. În situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, înainte sau dupa începerea calatoriei, Agentia este obligata sa ofere o alta varianta de hotel în aceeasi zona sau într-o zona cât mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul. 
6. Drepturile si obligatiile calatorului 
6.1. Calatorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie unei persoane care îndeplineste toate conditiile aplicabile contractului respectiv, dupa ce notifica Agentia, pe un suport durabil, cu cel putin 7 zile lucratoare înainte de începerea executarii pachetului despre acest transfer. Conditiile transferului sunt urmatoarele: 
6.1.1. Persoana care transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie si persoana careia îi este transferat contractul raspund în solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer. 
6.1.2. Agentia informeaza persoana care transfera contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Aceste costuri sunt rezonabile si nu depasesc costurile suportate efectiv de Agentie ca urmare a transferului contractului privind pachetul de servicii de calatorie. 
6.1.3. Agentia prezinta persoanei care transfera contractul dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea contractului privind pachetul de servicii de calatorie. 
6.2. Calatorul trebuie sa informeze Agent.ia, în termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea notificarilor prevazute la art. 5.3. si 5.8., cu privire la hotarârea sa de a opta pentru acceptarea modificarilor propuse sau pentru încetarea contractului, fara a plati vreo penalitate de încetare. 
6.3. În cazul în care calatorul nu comunica Agentiei optiunea sa sau decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificarile prevazute în art. 5.3. si art. 5.8., se va considera ca modificarile au fost acceptate, iar calatorul nu va putea solicita despagubiri ulterioare. 
6.4. În cazul în care calatorul opteaza pentru încetarea contractului privind pachetul de servicii de calatorie, acesta are dreptul: 
6.4.1. sa accepte un alt pachet, atunci când este oferit de Agentie, daca este posibil, de o calitate echivalenta sau superioara; 
6.4.2. sa accepte un pachet de servicii de calatorie de o calitate inferioara, cu reducerea corespunzatoare a pretului sau un pachet cu un pret mai redus; 
6.4.3. sa i se ramburseze toate platile efectuate în virtutea contractului în cazul în care calatorul nu accepta un alt pachet. 
6.5. Calatorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie în orice moment înainte de începerea executarii pachetului, având dreptul la rambursarea platilor efectuate, cu scaderea penalitatii de încetare corespunzatoare. 
6.6. În cazul în care, calatorul înceteaza contractul datorita unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau în vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza în mod semnificativ executarea pachetului sau transportul pasagerilor la destinatie, nu va plati nici o penalitate de încetare. 
6.7. Calatorul are dreptul sa solicite Agentiei o despagubire în cazul în care Agentia înceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 5.13. 
6.8. Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse de Agentie potrivit art. 5.10., doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau reducerea de pret acordata este inadecvata. 
6.9. Calatorul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor de calatorie: cazarea (check-in) se face, de regula, dupa ora 14,00 a zilei de intrare si se termina (check-out), de regula, pâna la ora 12.00 a zilei de iesire înscrise pe documentele de calatorie (voucher). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pâna cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusiva a calatorului. 
6.10. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. 
6.11. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, etc.) în vederea acordarii serviciilor de calatorie. 
6.12. Calatorul ia la cunostinta ca alte servicii pe care le achizitioneaza care nu fac parte din contractul cu Agentia sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local si sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, Agentia neavând nicio responsabilitate asupra prestatiilor în cauza.6.13. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara îndeplinirea de catre calator a unor formalitati 
suplimentare (de exemplu, calatoria împreuna cu minori, situatia în care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/ desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a îndeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro. În cazul în care calatorul nu îsi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare în vederea efectuarii calatoriei care nu sunt în sarcina Agentiei (de exemplu, în cazul calatoriei cu minori, împuternicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoteste sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere în cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei. 
6.14. Agentia recomanda calatorilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru 
reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.). 
6.15. În cazul în care o singura persoana angajeaza servicii de calatorie pentru un numar mai mare de 
calatori, conditiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 
6.16. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea 
acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat. 
6.17. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atât la dus, cât si la întors, precum si 
locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de întâlnire si orarele vor fi suportate de catre acesta. 
6.18. În cazul în care calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai întoarca în România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli. 
7. Penalitati, rambursari si despagubiri 
7.1. În cazul în care calatorul anuleaza/înceteaza, contractul privind pachetul de servicii de calatorie, în orice moment înainte de începerea executarii pachetului, datoreaza Agentiei penalitati dupa cum urmeaza: 
a) 25 Euro/persoana + diferente de pret rezultate ca urmare a anularii serviciilor turistice, daca anularea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data plecarii. Penalizarea este valabila si în cazul 
achizitionarii doar a biletelor charter avion, fara alte servicii; 
b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 16 - 30 de zile calendaristice înainte de data plecarii (inclusiv a biletelor charter); 
c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca anularea se face cu mai putin de 15 zile calendaristice înainte de data plecarii (inclusiv a biletelor charter); 
d) Penalizarile pentru biletele de avion pe curse regulate sunt specificate la achizitionare, în functie de conditiile impuse de fiecare transportator. 
e) În cazul anumitor pachete cu conditii speciale (oferte speciale, EB, etc.) impuse de catre furnizori, penalitatile vor fi mentionate distinctiv în cadrul ofertelor si vor anula oricare alte conditii specificate anterior. 
f) Penalizarile de la pct. a, b si c sunt valabile si în cazul achizitionarii doar a biletelor charter de avion, fara alte servicii; 
7.2. În cazul în care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/ destinatie, daca nu poate pleca în calatorie pentru ca documentele personale necesare în vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia, penalitatea va fi de 100%. 
7.3. Calatorul trebuie sa depuna în scris cererea de încetare a pachetului de servicii de calatorie la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de încetare nu este luata în considerare. 
7.4. În cazul în care calatoria nu a început, valoarea despagubirii este egala cu valoarea sumelor achitate efectiv de catre calator, în baza contractului privind pachetele de servicii de calatorie, în masura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Agentiei. 
7.5. În cazul în care în contractul privind pachetele de servicii de calatorie este inclus transportul de pasageri si calatorul se afla în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, datorita insolventei Agentiei, despagubirea este egala cu contravaloarea serviciilor de calatorie neprestate calatorului si achitate de acesta, la care se adauga costul repatrierii. 
7.6. Agentia efectueaza rambursarile prevazute în prezentul contract, fara întârzieri nejustificate si, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile lucratoare de la data încetarii contractului privind pachetul de servicii de calatorie. 
7.7. În cazul rambursarii prevazuta în art. 6.5., se va scadea penalitatea de încetare corespunzatoare din valoarea rambursarii. 
7.8. Calatorul are dreptul sa primeasca despagubiri adecvate din partea Agentiei pentru orice daune pe care le sufera ca urmare a unei neconformitati. Despagubirea se acorda fara întârzieri nejustificate. 
7.9. Calatorul nu are dreptul la despagubiri în cazurile enumerate de art. 5.12. si art. 5.13. 
7.10. Agentia nu raspunde în caz de forta majora, care este definita ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, cum ar fi greva, conflict politic, razboi, calamitati naturale (cutremur, inunda.ii, furtuna etc), incendii, epidemii, pericol public, atac terorist, embargou international, interdictii ale organelor de administratie publica etc., precum si în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. 
7.11. Toate sumele mentionate la prezentul articol se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata. 
7.12. Drepturile la despagubiri sau la reducerea pretului nu aduc atingere drepturilor calatorilor în temeiul Regulamentelor si conventii internationale aplicabile. 
7.13. În cazul unor evenimente invocate de calatori (îmbolnaviri, decese), care se vor dovedi cu acte, penalitatile aplicate vor fi cele percepute de furnizorii serviciilor de calatorie. În acest caz, calatorul îsi poate recupera sumele achitate prin activarea asigurarii storno. 
8. Reclamatii 
8.1. În cazul în care unul din serviciile de calatorie nu se executa în conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de calatorie, calatorul are obligatia de a informa în scris, de la fata locului si fara întârzieri nejustificate, atât reprezentantul Agentiei, cât si prestatorii de servicii de calatorie (conducerea hotelului, a restaurantului, reprezentantii locali ai Agentiei organizatoare), în legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de calatorie, tinând cont de circumstantele cazului. Datele de contact ale Agentiei: 0365424476; 0744582231-URGENTE, office@mtravel.ro, unde calatorul poate solicita asistenta atunci când se afla în dificultate sau poate reclama orice neconformitate sesizata în timpul executarii pachetului. 
8.2. În cazul în care prestatorii de servicii de calatorie refuza nejustificat sau nu rezolva neconformitatea reclamata de calator si nu invoca cazurile prevazute la art. 8.3., acesta trebuie sa contacteze, de la fata locului, Protectia consumatorului din tara respectiva. 
8.3. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii de calatorie vor actiona pentru remedierea neconformitatii, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri: 
8.3.1. neconformitatea nu poate fi remediata; 
8.3.2. remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinând cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate. 
8.4. Fara a aduce atingere exceptiilor prevazute la art. 8.3. în cazul în care Agentia nu remediaza neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de calator, acesta poate face el însusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Calatorul nu trebuie sa specifice un termen daca Agentia refuza sa remedieze neconformitatea sau daca este necesara o remediere imediata. 
8.5. În cazul în care neconformitatea afecteaza în mod substantial executarea pachetului, iar Agentia a omis sa o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de catre calator, acesta poate înceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unei penalitati de încetare si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri. 
8.6. Calatorul poate trimite cereri sau reclamatii în legatura cu executarea pachetului, într-un termen de 5 zile calendaristice dupa întoarcerea din calatorie, în mod direct agentiei de turism intermediare de la care a achizitionat pachetul. Agentia de turism intermediara transmite agentiei de turism organizatoare, fara întârzieri nejustificate, cererile sau reclamatiile. Aceasta va comunica calatorului modul de solutionare a reclamatiei, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia. 
9. Asigurari 
9.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei, la Societatea de Asigurare – Omniasig  Vienna Insurance Group, cu Polita de asigurare seria I nr. 52120 eliberata in data de 10.12.2018 valabila pâna la data de 09.12.2019, având suma asigurata de 35000 euro, care este afisata pe pagina web a agentiei de turism www.mtravel.ro 
10. Documentele contractului. 
10.1. Constituie parte integranta din contract urmatoarele: voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz; programul turistic, cataloage/pliante/oferte, formularul cu informatiile standard, declaratia de consimtamânt privind prelucrarea datelor personale, datele de la Protectia Consumatorului, precum si alte înscrisuri/ site-ul www.office.ro, ale Agentiei puse la dispozitia calatorului, în format tiparit sau pe alt suport durabil. 
11. Dispozitii finale 
11.1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie si servicii de calatorie asociate se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor O. G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate. 
11.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul. 
11.4. Calatorul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie si servicii de calatorie asociate, în conformitate cu prevederile O. G.nr. 2/ 2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate. 
11.5. Litigiile aparute între parti se rezolva pe cale amiabila, în caz contrar partile înteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente. 
11.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Conditii de calatorie:
Documente necesare calatoriei: carte de identitate valabila sau pasaport valabil cel putin 6 luni de la data returului in tara (OBLIGATORIU - pasaport pentru copiii sub 14 ani, indiferent de destinatie).
Statele membre ale Uniunii Europene care permit intrarea pe teritoriile lor pe baza cartii de identitate sunt: Austria, Estonia, Malta, Slovenia, Bulgaria, Finlanda, Italia, Spania, Cehia, Franta, Letonia, Olanda, Ungaria, Cipru, Germania, Lituania, Polonia, Danemarca, Grecia, Luxemburg, Portugalia, Slovacia, Suedia, Belgia, Croatia.
Prezentarea la ghiseul de imbarcare din aeroport se face cu cel putin 2 ore inainte de plecarea cursei.Orarele tuturor zborurilor cat si tipurile de aparate de zbor sunt cu titlu informativ si pot fi supuse modificarilor. In cazul unor modificari turistii vor fi contactati cu 2-3 zile inainte de plecari pentru a li se reconfirma locul de intalnire si orarul de zbor. Sfatuim turistii sa nu isi ia niciun angajament important in ziua plecarii, in ziua sosirii sau in ziua imediat urmatoare si sa se asigure de prezenta la aeroporturi cu minim 2 ore inainte de decolare. De asemenea agentia recomanda turistilor contactarea acesteia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.).
Greutatea maxima admisa in general a bagajelor de cala este de 20 kg / persoana. Pentru fiecare kg de bagaj in plus fata de cele admise, pasagerul va plati o taxa suplimentara. Pasagerii sunt rugati ca inainte de predarea bagajelor la ghiseu sa-si asigure personal inchiderea (incuierea) acestora.
Eventualele lipsuri / furturi de obiecte personale din bagaje se vor reclama la ghiseul specializat din aeroport.
Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu.
Info rezervari:
STOP SALE: situatia in care o unitate de cazare nu mai are disponibilitati pentru o anumita perioada, deci nu mai primeste rezervari, nemaiputand sa le confirme; in acest caz nici pentru rezervarile confirmate nu se mai accepta modificari; orice modificare inseamna anularea rezervarii initiale, aplicandu-se conditiile de penalizare de la momentul respectiv.
NO SHOW: regula internationala ce stabileste ca turistii trebuie sa respecte programul de cazare din prima zi de sejur si anume in ziua de intrare sa se prezinte la hotel pana la maxim ora locala 18:00; in caz contrar camerele sunt considerate disponibile si pot fi revandute la fata locului; se aplica si pentru cazari ulterioare datei de intrare (a doua zi/treia zi s.a.m.d de sejur); pentru a se evita aceste situatii turisti trebuie sa sune la hotel sau sa anunte agentia de intarzierea la cazare.
OVERBOOKING: situatia in care o unitate de cazare confirma spatii peste capacitatea sa de ocupare; in acest caz agentia, prin reprezentatul local, va pune la dispozitia turistilor spatii de cazare similare ca si categorie si conditii de confort, iar in cazul in care nu se pot asigura decat spatii de categorie inferioara, va rambursa diferenta de pret.
Conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara:
1. sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor;
2. sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat;
3. adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti,trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera.
Cetatenii care parasesc tara cu o masina ce nu se afla in proprietate personala, trebuie sa indeplineasca conditiile de trecere a frontierei valabile pentru fiecare stat; in majoritatea cazurilor este nevoie de:
- imputernicire din partea posesorului masinii (legalizata la notariat in cazul persoanelor fizice);
- deoarece unele state au conditii speciale, turistii trebuie sa se informeze la Politia De Frontiera: tel. 021.9590 sau website http://www.politiadefrontiera.ro/.
 
                                                                             ANEXA 1

Formular cu informatii standard pentru contractele privind pachete de servicii de calatorie 

Combinatia de servicii de calatorie pusa la dispozitia dumneavoastra este un pachet în întelesul Ordonantei 
Guvernului nr. 2/2018. Prin urmare, veti beneficia de toate drepturile UE care se aplica pachetelor. MAGIC TRAVEL SRL va fi pe deplin responsabila pentru executarea corespunzatoare a pachetului în ansamblu. În plus, conform legislatiei, MAGIC TRAVEL SRL detine protectie pentru a va rambursa platile si, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastra în cazul în care devine insolventa. Informatii suplimentare referitoare la principalele drepturi în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdf. Urmarind hyperlinkul, calatorul va primi urmatoarele informatii: 
Drepturile principale în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018: 
- Calatorii primesc toate informatiile esentiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de calatorie. 
- Exista întotdeauna cel putin un comerciant care raspunde pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse în contract. 
- Calatorilor li se pune la dispozitie un numar de telefon de urgenta sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legatura cu agentia de turism organizatoare sau cu agentul de turism. 
- Calatorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înstiintari efectuate în mod rezonabil si eventual a platii unor costuri suplimentare. 
- Pretul pachetului poate fi marit numai daca cresc costurile specifice (de exemplu, preturile carburantilor) si daca acest lucru este prevazut în mod expres în contract, si în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executarii pachetului. În cazul în care cresterea pretului este mai mare de 8% din pretul pachetului, calatorul poate înceta contractul. În cazul în care agentia de turism organizatoare îsi rezerva dreptul de a creste pretul, calatorul are dreptul la o reducere de pret daca apare o scadere a costurilor relevante. 
- Calatorii pot înceta contractul fara plata unei penalitati de încetare si pot obtine rambursarea completa a oricaror plati în cazul în care oricare dintre elementele esentiale ale pachetului, altul decât pretul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executarii pachetului, comerciantul raspunzator de pachet anuleaza pachetul, calatorii au dreptul la rambursare si, dupa caz, la o despagubire. 
- Calatorii pot înceta contractul fara plata unei penalitati de încetare, înainte de începerea executarii pachetului, în circumstante exceptionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinatie care sunt susceptibile de a afecta pachetul. 
- În plus, calatorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executarii pachetului, în schimbul achitarii unei penalitati de încetare adecvat si justificabil. 
- În cazul în care, dupa începerea executarii pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite calatorului servicii alternative corespunzatoare, fara a implica plata unor costuri suplimentare. Calatorii pot înceta contractul fara plata unei penalitati de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul si acest fapt afecteaza în mod substantial executarea pachetului, iar agentia de turism organizatoare nu remediaza problema. 
- Calatorii au, de asemenea, dreptul la o reducere a pretului si/ sau la plata unor despagubiri pentru daune în cazul în care serviciile de calatorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzator. 
- Agentia de turism organizatoare trebuie sa ofere asistenta în cazul în care calatorul se afla în dificultate. 
- În cazul în care agentia de turism organizatoare intra în insolventa, platile vor fi rambursate. În cazul în care agentia de turism organizatoare intra în insolventa dupa începerea executarii pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea calatorilor este garantata. 
MAGIC TRAVEL SRL a contractat protectia în caz de insolventa la Societatea de Asigurare – Omniasig  Vienna Insurance Group, cu Polita de asigurare seria I nr. 52120 eliberata in data de 10.12.2018 valabila pâna la data de 09.12.2019, care este afisata pe pagina web a agentiei de turism https://www.mtravel.ro.ro . Calatorii pot contacta aceasta entitate în cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolventei MAGIC TRAVEL SRL. 
În sensul prezentului formular prin agentie de turism organizatoare se întelege agentia de turism organizatoare stabilita pe teritoriul României sau agentia de turism intermediara stabilita pe teritoriul României, care cumpara în mod direct pachete de la o agentie de turism organizatoare care nu este stabilita în România, dupa caz, conform art. 14 din O. G. nr. 2/2018. În cazul prevederilor referitoare la insolventa, agentia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, dupa caz. 
Acte normative: 
- Ordonanta Guvernului nr. 2/ 2018: www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdf  
- Ordinul nr. 156/ 2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor platite de calatori în legatura cu pachetele de servicii de calatorie/ serviciile de calatorie asociate în cazul insolvenTei agentiei de turism organizatoare si procedurile de despagubire a calatorilor. Agentia,                                                       Am citit contractul si anexele si am primit un exemplar al acestora 
                                                                                                                   Calator, 


                                                                                                                                        
BON DE COMANDA
rezervare servicii turistice
Nr: …………… Data: ……….
Nume si prenume turist: …………..
Telefon: …………….
E-mail: …………..
Adresa: ………………
CI/CNP: ……………….
Comand Agentiei de turism MAGIC TRAVEL  urmatorul pachet de servicii dupa cum urmeaza:
………………………………………………………
Precizez ca accept in mod irevocabil datele inscrise in acest bon de comanda, precum si conditiile generale de participare la excursie (prevazute in contract) in numele meu, precum si a tuturor persoanelor pentru care am facut prezenta comanda.
Numele persoanelor inscrise in excursie:
……………………..
Pret total: …………………………
Avans/TERMENE DE PLATA: ……………………
Scadenta finala: ……………………..


                 Agentia                                                                                                                      Client

La semnarea bonului de comanda/contractului, clientul va achita agentiei de turism un avans reprezentand o cota minima de 30% din valoarea pachetului contractat. Data limita pentru plata integrala este de minim 21 de zile inainte de data plecarii. Daca comanda intervine in intervalul celor 21 de zile sau vorbim de Oferte speciale, serviciile vor fi achitate integral la data semnarii comenzii. In cazul in care nu s-a efectuat restul de plata pana la data stabilita, avansul achitat nu se mai restituie. Prezentul bon de comanda capata valoare contractual intre agentie si client in termen de 3 zile lucratoare de la semnarea lui (termen de confirmare). Exceptie face cazul in care agentia de turism – din cauze obiective – este in imposibilitate de a confirma comanda. In acest caz agentia are obligatia de a-l informa pe turist in termentul de mai sus specificat si de a-i restitui integral suma de plata.